GO
GO

Algemene voorwaarden van verkoop

Dernière mise à jour le 03/12/2012

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden voor verkoop zijn van toepassing op produkten of diensten voorgesteld op de verkoop online door de vzw professionele vereniging voor dierenartsen ( verkort UPV) waarvan de hoofdzetel zich bevind rue des Frèren Grislein 11 te 1400 Nijvel ondernemings nummer 04622289( hierna aangeduid door de formulering "de verkoper")

1.2: Deze verkoop op internet is voorgesteld aan de volgende kopers

-.hoofdzakelijk aan een clienteel van praktizerende dierenartsen volgens het beding van de wetgeving van kracht in het kader van het uitoefenen van de dierenarts geneeskunde. Dit clienteel is aangewezen door de term " onderneming van dierenarts" Is een dierenarts onderneming in de zin van algemene voorwaarde van verkoop ieder persoon fysiek of moreel van wie zijn beroep het uitoefenen van de dieren geneeskunde is en die dus niet kan beschouwd worden als een privaat verbruiker

- In voorkomende gevallen aan een privaat verbruiker.Is beschouwd als zodanig in de zin van deze algemene verkoop voorwaarden , behalve afwijkend,elk fysische persoon die,koopt of produkten gebruikt die op de markt werden gebracht met het doel elk beroeps karakter uit te sluiten (artikel 2, 3°uit de wet betreffende de praktijken van de markt en aan de bescherming van de verbruiker van 6 april 2010(hierna "LPMC"),

1.3..Deze algemene voorwaarden van verkoop hebben voorrang op de algemene of particuliere voorwaarden van de koper

1.4. Elke bestelling van een koper is vooraf onuitgesproken onderworpen aan de aanvaarding van de algemene verkoop voorwaarden . Door zijn bestellling te bevestigen wordt de koper beschouwd om kennis te hebben genomen van de algemene verkoop voorwaarden en van ze te aanvaarden

2. Vorming van een koop kontrakt

2.1De verkoopprijzen in onze winkels online zijn zonder de BTW deze is 21% of6% van de prijs volgens het produkt Voor de verbruiker moeten de prijzen verhoogd worden door deze BTW. De verzendingskosten zijn er eventueel aan toe te voegen

2.2. De gefactureerde prijzen zijn diegene die voorkomen in onze winkel on line op het ogenblik van de bestelling of deze van het prijs aanbod. Mocht er zich een prijs verandering voordoen , dan wordt de koper er van op de hoogte gesteld en verzocht het verschil te storten voor de levering. In geval van vermindering van prijs , zal het teveel ontvangen zonder uitstel terug betaald worden

2.3. Ondanks het afgesloten koopcontract blijft de verkoper eigenaar van het verkochte voorwerp tot zijn volledige betaling (voorwerp , kosten en interest) Het is een belangrijke voorwaarde zonder wat de verkoop en de levering nooit zullen plaats hebben

3. SPECIFICATIE VAN DE PRODUKTEN

3.1. De specificatie die voorkomen in onze winkel on line of op de webside van de verkoper mogen door deze laatste gewijzigd worden

3.2. De specificaties die niet belangrijk zijn mogen altijd aangepast worden door de verkoper na het afsluiten van de koop

3.3.. Voor de toepassing van dit beding . moeten de onontbeerlijke specificaties zijn alle specificatie van een produkt, die niet onontbeerlijk zijn aan de karakteristiek of aan de gebruikswijze van het produkt , alsook de specificatie die niet voor het gebruik van het produkt waar de koper het voor bestemd onontbeerlijk zijn (in zover dat het gebruik ervan gekend is door de verkoper en aangenomen is door hem) of ingeval van tekort aan zulke specificatie, om het redelijk en op voorhand te voorzien

4. PRIJS

4.1.. De prijzen die van kracht zijn en ten laste van de koper zijn vermeld in onze winkel on line en op de webside van de verkoper Zij zullen toegepast worden bij de bestelling

4.2. Indien na het afsluiten van het contract de overheid of een ander bevoegd organisme belastingen oplegd die de verkoop betreft of de levering , dan mag de verkoper zijn prijs bijgevolg aanpassen De prijzen aangeduid in de winkel on line of op de website van de verkoper hebben de overhand op de prijzen aangegeven in andere publicatie's

5.LEVERINGEN

5.1. De leveringen worden uitgevoerd door een uitwendige dienst die de verkoper zonder uitstel aanduid en die volgens de gewoonten van de instelling het beding uitvoerd

5.2.. De verkoper kan niet beschouwd worden als verantwoordelijke voor elke vertraging of schade door de daad van de leveringsdienst.

6. BETALING

6.1.De gekochte produkten zijn , behalve uitzonderlijke afwijking , op voorhand betaalbaar bij de afsluiting van de bestelling on line en volgens de betaal middelen aangeduid op het internet van de verkoper ofwel op de bestel bon

7. VERANTWOORDELIJKHEID

7.1. De verkoper is niet verantwoordelijk voor indirecte schade , zoals het verlies van voordelen , het verlies van het volume van de zaken , het verlies van inkomen , het verlies van contracten , het verlies van clienteel , de schade van beelden of het tekort aan markt economie ondergaan door de koper . De verkoper is niet verantwoordelijk voor de schade of ontregeling door verkeerde hantering van het bekomen produkt

7.2.. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de naleving van zijn obligaties rechtstreeks of onrechtstreeks indien het voortkomt uit overmacht

8. TAAL

8.1.. De taal waarin de koper zijn bestelling doet bepaald de taal van het contract. De koper heeft de keuze tussen Frans en Nederlands

9. Numeriek Archief

9.1.. De koper zal alle afgesloten contracten in een (numeriek) archief steken inbegrepen alle gegevens om de koper te identificeren

9.2. De koper kan toegang krijgen tot de ingeschreven inlichtingen tijdens de aankoop on line op geschreven aanvraag bij het ’UPV en op het adres van zijn hoofdkantoor

10. DEELBAARHEID

10.1..De nietigheid van eerder welk beding van de algemene voorgestelde voorwaarden van verkoop of het koopcontract waar zij van toepassing zijn brengt geen aanslag op de geldigheid van andere bedingen van de algemene voorwaarden of het verkoopcontract. De nietigheid van het beding zal dan vervangen worden door een ander beding dat het meest overeenkomt aan de bedoeling van de partijen

11. TOEPASSING VAN RECHTEN EN RECHTSBEVOEGDHEID

11.1.. Deze tegenwoordige algemene voorwaarden van verkoop worden beheerd door het Belgisch rechtswege

11.2..Deze hebben de overhand op alle andere voorwaarden , met name van diegene die de koper uitoefend bij zijn aankopen

11.2. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Nijvel bevoegd ondanks het toepassen van het artikel 624 van de gerechtelijke code(van het wetboek)